Блог

твърдост на водата
30.08.2023 г.

Каква е твърдостта на водата в моя район?

Когато избираме бойлер, трябва да се съобразим с някои особености, като: колко души ще го ползват, какво е мястото което имаме за да го монтираме, както и с характерната  твърдост на водата в нашия район. 
 
Карта на твърдостта на водата в България *
Обща твърдост на водата Градуси на водата (odH)2 Градуси на твърдостта (mmol/l)
Много мека вода  0 до 4 0 до 0,72
Мека вода 4 до 8 0,72 до 1,43
Средно твърда вода 8 до 12 1,43 до 2,14
Твърда вода 12 до 18 2,14 до 3,21
Много твърда вода над 18 до 5,35
 


1) Оценка според Хидрохимия, Павел Питер, 4. Актуализирано издание, ВХТУ Прага, 2009
2) немски градуси

* Данните са взети от всички областни ВиК дружества в България. Данните в таблицата са ориентировъчни, като стойностите могат да варират за различните населени места в районите.

При наличие на собствен водоизточник,твърдостта на водата трябва да се измери за конкретния случай. 

Източник: www.tedan.bg